W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych brali udział w wielu przedsięwzięciach z zakresu przedsiębiorczości, biznesu, zarządzania, ekonomii i finansów.

zdj1

  • Europejski Dzień Statystyki

17 października 2023 r. w ramach obchodów Europejskiego Dnia Statystyki pracownice Wydziału Rejestrów przeprowadziły w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku lekcje pt. „Zakładanie działalności gospodarczej krok po kroku”.

zdj4

Były one skierowane do uczniów trzeciej klasy I stopnia Branżowej Szkoły oraz drugiej klasy II stopnia.

zdj.2

Uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych zostali zapoznani z zasadami funkcjonowania krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz ścieżką rejestracji przedsiębiorców wpisywanych do CEIDG i KRS. Przekazano im także podstawową wiedzę z zakresu klasyfikacji wykonywanej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007.

zdj5

Dziękujemy za wykłady i upominki!

 

  • Olimpiada ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

W naszej szkole do etapu szkolnego olimpiady,  28 XI 2023 r. przystąpili uczniowie z klas: IIITFP, IIITHP.

I miejsce zajął Marcin Łazarski z klasy IIITFP,

II miejsce: Aleksandra Majewska z klasy IIITHP,

III miejsce Joanna Zalewska  klasa IIITHP.

Etap wojewódzki odbył się 3 marca 2024 r, niestety zabrakło jednego punktu, aby powstał zespół. Może w przyszłym roku się to się nam uda?

 

  • Lekcje z ZUS

Młodzież z naszej szkoły uczestniczyła  projekcie” Lekcje z ZUS”.

Jest to cykl spotkań oparty na materiałach udostępnianych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a prowadzonych we współpracy z koordynatorami ds. komunikacji i edukacji.

W kasach: IIITFP, IIITEP,IIITHP, IIBSG, IIBSP, IIIZDP, odbyły się po cztery spotkania.

zdj3

 Jest to  pierwszy, autorski, projekt ZUS,  który powstał by budować świadomość młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Dziś, niestety, niewielu młodych Polaków wie, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja by wykluczyć się z tych ubezpieczeń. „Lekcje z ZUS” kształtują świadomość młodzieży, uczą przy tym by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń(zasady solidaryzmu społecznego), a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

 

  • Konkurs „ Poznaj swoje prawa w pracy”.

 CEL KONKURSU :

Popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

Obejmuje przepisy prawnej ochrony pracy, w tym przepisy dotyczące bhp, legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków stron stosunku pracy.

Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy (Główny Inspektorat Pracy i okręgowe inspektoraty pracy).

 Etap szkolny konkursu, w którym uczestniczyło 61 uczniów  zorganizowały i przeprowadziły  i Barbara Wysocka i Anna Antoniak.

 

Aleksandra Majewska I Joanna Zalewska z klasy IIITHP zakwalifikowały się etapu regionalnego.

Gratulujemy!!!

 

Barbara Wysocka