• potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)

• zawodowego (EZ)

• eksternistycznych (EE).

Dokument do przeczytania/pobrania w formacie PDF (kliknij TUTAJ)

Komunikat dyrektora CKE z 9 grudnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 r.

 

 Informacje dla zdającego egzamin w formule 2017

 

 • INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

  Akty prawne regulujące prawa i obowiązki zdającego 

Terminarz egzaminów zawodowych dla uczniów/absolwentów Technikum Gastronomicznego oraz Branżowej Szkoły I i II Stopnia Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku w sesji styczeń - luty 2022

 

Do poprawkowego egzaminu maturalnego może przystąpić absolwent, który:

1. Komunikat dyrektora CKE z 7 maja 2021 r.

w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY W MAJU 2021  (JĘZYK POLSKI PP; JĘZYK ANGIELSKI PP; MATEMATYKA PP)

 

 • WEJŚCIA DO SZKOŁY
  • WEJŚCIE GŁÓWNE – WCHODZĄ OSOBY ZDAJĄCE EGZAMIN MATURALNY NA 1 PIĘTRZE (SALE 104; 105; 106; 107)

Terminarz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla uczniów klas III Technikum Gastronomicznego i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4  Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku w sesji letniej 2021.

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (zdający, nauczyciel, egzaminator, asystent, obserwator, inna osoba biorąca czynny udział w przeprowadzaniu egzaminu lub inny pracownik szkoły bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.

Terminarz egzaminów poprawkowych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów Technikum Gastronomicznego i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4  Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku w sesji letniej 2021.

 • Egzamin maturalny będzie przeprowadzany w roku 2021 tylko w części pisemnej.
 • Wyjątkowo do części ustnej egzaminu maturalnego będą mogli przystąpić absolwenci, którzy:
  • aplikują na uczelnię zagraniczną i w postępowaniu rekrutacyjnym są zobowiązani przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, albo
  • są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.