W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni składa odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu  

Badania lekarskie mające na celu ocenę stanu zdrowia kandydatów do szkół ponadpodstawowych zawodowych, będą przeprowadzane bezpłatnie na podstawie prawidłowo wystawionego przez szkołę skierowania.

 

Osoba zgłaszająca się na badania do lekarza medycyny pracy powinna posiadać:

 

  1. Skierowanie w oryginale. 
  2. Dowód tożsamości (legitymacja szkolna). 
  3. Wyniki badań diagnostycznych, wykonane w okresie ostatnich 6 miesięcy (jeżeli posiada). 
  4. Karty informacyjne z pobytów szpitalnych wraz z kserokopią (jeżeli posiada). 
  5. Zaświadczenie z poradni specjalistycznej (kardiologicznej, neurologicznej, okulistycznej, endokrynologicznej lub innej), jeżeli kandydat jest tam leczony. 
  6.  Kandydaci niepełnoletni zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym bądź z pisemną zgodą rodzica na przeprowadzenie badań. 
  7. Bilans ucznia wraz z kserokopią (jeżeli posiada). 

 

W przypadku kandydatów, którzy nie będą mogli odbyć odpowiednich badań przed przyjęciem do szkoły, a co za tym idzie nie będą mogli w tym terminie przedłożyć dyrektorowi szkoły odpowiedniego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzice tych kandydatów lub kandydaci pełnoletni zobowiązani będą do poinformowania o tym dyrektora szkoły (w postaci papierowej lub elektronicznej) wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu.

W takiej sytuacji zaświadczenie lub orzeczenie będzie można przedłożyć nie później niż do 25 września 2025 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2025 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne
z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.