Do poprawkowego egzaminu maturalnego może przystąpić absolwent, który:

  • Przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został unieważniony
  • Nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części pisemnej
  • W terminie do 12.07.2021 złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, zgodnie z deklaracją ostateczną.
  • Uwaga: druki oświadczeń znajdują się w sekretariacie szkoły.

Wypełnione oświadczenia należy złożyć w sekretariacie do 12.07.2021 do godziny 15.30

Poprawkowy egzamin maturalny

Część pisemna – 24.08.2021 godzina 9.00

Ogłoszenie wyników i wydanie absolwentom świadectw dojrzałości po egzaminie przeprowadzonym w terminie poprawkowym 10 września 2021

 

Informacja o sposobie odebrania świadectw będzie podana na stronie internetowej Zespołu Szkół Gastronomicznych