• Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́, oraz może mieć́ kalkulator prosty*.
    Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań́ na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt. 4.1 Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021 - Formuła 2017 oraz może mieć́ kalkulator prosty.

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

LINK do pełnego dokumentu (PDF) Dyrektora CKE


  • W sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający w części praktycznej:
    • Organizacja usług gastronomicznych- kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka
    • Organizacja żywienia i usług gastronomicznych- kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

Link do pełnego dokumentu (PDF) Dyrektora CKE