Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Wyszukiwarka
Zmiany w Stypendium Szkolnym Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Niedziela, 25 Sierpień 2019 17:32

UWAGA!

Nastąpiła zmiana w przyznawaniu Stypendium SzkolnEGO. Wnioski są przyjmowane przez Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej.

WSZELKIE INFORMACJE NA STRONIE INTERNETOWEJ
https://www.mopr.bialystok.pl/index.php/stypendia-i-zasilki-szkolne

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ OD 20 SIERPNIA DO 15 WRZEŚNIA

 

WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM

1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 528 zł.
2. Występowanie w rodzinie w szczególności: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Wnioskodawcy:

1. rodzice ucznia,
2. pełnoletni uczeń,
3. dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych – za zgodą rodzica ucznia lub pełnoletniego ucznia.
Dokumenty niezbędne do przyznania stypendium szkolnego:

- wzór wniosku (można otrzymać w Zespole Pracowników Socjalnych; dostępny jest również na stronie internetowej MOPR http://mopr.bialystok.pl/),
- zaświadczenia o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków rodziny prowadzącej wspólne gospodarstwo domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony lub oświadczenia o dochodach,
- oświadczenie uzasadniające przyznanie świadczeń pomocy materialnej.

W przypadku ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej wykorzystuje się aktualną dokumentację zgromadzoną w aktach sprawy tej rodziny w celu przyznania świadczeń z pomocy społecznej.
Termin składania wniosku na stypendium szkolne:

- od 20 sierpnia do 15 września w przypadku uczniów i wychowanków,
- od 20 września do 15 października w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

Miejsce składania wniosku:
Zespoły Pracowników Socjalnych MOPR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy w godzinach pon.: w godz.: 8oo -10 oo i 14 oo- 17 oo wt. – pt. w godz.: 73o -10 oo i 14 oo - 153o:

 
Nr 1 - ul. Mieszka I 8 C     tel. 85 74 82 028
Nr 2 - ul. Siewna 2     tel. 85 65 38 522
Nr 3 - ul. Sienkiewicza 53     tel. 85 65 38 664
Nr 4 - ul. Radzymińska 16     tel. 85 66 28 802
Nr 5 - ul. Gen. Józefa Hallera 8        tel. 85 65 32 304
Nr 6 - ul. Bema 2     tel. 85 74 22 967
Nr 7 - ul. Storczykowa 5     tel. 85 66 10 322
Nr 8 - ul. Swobodna 24     tel. 85 65 32 307
Nr 11- ul. Biała 13/33     tel. 85 73 30 893

 

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

1. Zwrot całkowitego lub częściowego kosztu udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym w szczególności na:

a) wyrównawcze zajęcia edukacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne oraz inne wynikające z realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
b) wycieczki szkolne o charakterze edukacyjnym, w tym wyjazdy do teatru, kina, muzeum, wycieczki szkolne krajoznawcze, wyjazd na tzw. „zieloną szkołę”,
c) wyjazdy w ramach zajęć sportowych organizowanych przez szkołę,
d) pozaszkolne zajęcia edukacyjne, m.in.: nauka języków obcych, szkolenia i kursy, warsztaty,
e) zajęcia związane z rozwijaniem indywidualnych zdolności, m.in. zajęcia: sportowe, muzyczne, taneczne, plastyczne, zajęcia na basenie.

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający udział ucznia w zajęciach w danym roku szkolnym wraz z miesięcznym kosztem zajęć.

2. Zakup pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na:

a) zakup podręczników, lektur i ćwiczeń szkolnych oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym,
b) pomoce dydaktyczne, m.in. słowniki, atlasy, encyklopedie, mapy, globusy, tablice,
c) przybory szkolne, artykuły papiernicze,
d) plecak, tornister, torbę szkolną, worek na obuwie zamienne,
e) mundurek szkolny wymagany przez szkołę oraz obuwie zmienne, m.in. kapcie do chodzenia w szkole,
f) strój sportowy na zajęcia wychowania fizycznego, tj.:

- kostium gimnastyczny lub koszulka i spodenki,
- dres lub spodnie i bluza,
- obuwie sportowe,

g) strój galowy (bluzka i spódnica lub sukienka, koszula i spodnie) ,
h) strój wymagany na zajęcia praktyczne oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych (zarówno udział w tych zajęciach jak i wymagany strój oraz niezbędne materiały na te zajęcia muszą być poświadczone stosownym zaświadczeniem szkoły lub pracodawcy),
i) biurko, lampka na biurko, krzesło do biurka,
j) sprzęt i akcesoria komputerowe wykorzystywane w procesie edukacyjnym ucznia, w tym w szczególności: laptop, komputer stacjonarny, monitor, klawiatura, drukarka, tusze, tonery, papier do drukarki, oprogramowanie,
k) sprzęt i strój niezbędny do realizacji dodatkowych zajęć pozaszkolnych, np. do zajęć na basenie.
Wnioskodawca zwracający się o pomoc rzeczową na tę samą rzecz po raz kolejny winien wyjaśnić w oświadczeniu powód ponownego zakupu tej samej rzeczy.

3. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów, w szczególności na:

a) pokrycie kosztów zakwaterowania (internat, bursa, stancja),
b) pokrycie kosztów dojazdów do szkoły (transport do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej – imienne bilety miesięczne za okres, w którym realizowana jest nauka).
Nie będą refundowane wydatki o charakterze nieedukacyjnym:

1. odzież i obuwie codziennego użytku;
2. stroje odświętne, m.in. strój pierwszokomunijny, na studniówkę;
3. sprzęt rehabilitacyjny;
4. okulary korekcyjne;
5. obozy i zimowiska rekreacyjne;
6. opłaty za komitet rodzicielski, ubezpieczenie
7. internet.
Rozliczenie stypendium szkolnego:

Przyznane stypendium szkolne w formach określonych w katalogu wydatków kwalifikowanych powinno być rozliczane (poprzez dostarczenie rachunków imiennych lub faktur, kserokopii biletów miesięcznych - w przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki):

1) za wrzesień - listopad do ostatniego dnia każdego miesiąca;
2) za grudzień do dnia 7 grudnia;
3) za styczeń - maj do ostatniego dnia każdego miesiąca;
4) za czerwiec do dnia 10 czerwca.

Dopuszczalny jest zwrot kosztów poniesionych wydatków w związku z rozpoczęciem roku szkolnego za pierwszy miesiąc roku szkolnego na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, wystawionych w sierpniu danego roku.
UWAGA!

• faktury i rachunki powinny być imienne, wystawione na rodzica lub pełnoletniego ucznia, obejmujące pomoc rzeczową odrębnie dla każdego ucznia do wysokości przyznanego stypendium szkolnego,
• przyjmowane będą wyłącznie oryginały faktur i rachunków, kserokopie biletów miesięcznych - w przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, inne dokumenty potwierdzające poniesione wydatki, np.: wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę,
• ważne aby na wystawionej fakturze lub rachunku, np. na spodnie i obuwie, artykuł w nazwie miał adnotację „sportowe” lub „szkolne” (w przypadku niepełnej nazwy towaru wymagana jest odręczna adnotacja sprzedawcy z pieczątką sklepu i imienną pieczątką sprzedawcy – o ile posiada – oraz jego czytelnym podpisem na odwrocie faktury),
• odbierając fakturę lub rachunek należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury w tym nazwisko, adres zamieszkania, datę sprzedaży oraz nazwę zakupionego artykułu,
• stypendia szkolne nie będą wypłacane na podstawie paragonów,
• koszty związane z przyznaniem stypendium szkolnego muszą być udokumentowane, uzasadnione, poniesione w racjonalnej wysokości.
Stypendium szkolne nie przysługuje:

1. Dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne.
2. Uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Miasta Białystok.
3. W sytuacji gdy stypendysta został skreślony z listy uczniów.
4. Jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie stypendysty przekracza kwotę uprawniającą do otrzymania stypendium szkolnego, tj.528 zł.
5. Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów o charakterze socjalnym nie przekracza w danym roku szkolnym kwoty 2480 zł, a w przypadku słuchaczy kwoty 2232 zł.

 

Pobierz wniosek o stypendium