Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Wyszukiwarka
Sprzedaż namiotu całorocznego Drukuj Email
Wtorek, 09 Kwiecień 2019 00:00

Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku

 OGŁOSZA PRZETARG PISEMNY OFERTOWY

    Na sprzedaż  namiotu całorocznego                                          

 

  1. OPIS RUCHOMOŚCI

Namiot WINTER PLUS całoroczny o wymiarach 14m x 8m x 2,5m w bardzo dobrym stanie.

Części składowe  namiotu w załączniku nr 1.

Cena wywoławcza 6.500,-:dziewięć tysięcy czterysta zł brutto.

Namiot będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w obecności pracownika po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 85 6513854 w siedzibie Sprzedającego tj. w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku przy ul. Knyszyńskiej 12 w dni robocze od godz. 800do godz.1500 w terminie do dnia 24.04.2019r. do  godz.1500

Ogłoszenie niniejsze zostanie zamieszczone na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku (www.bip.bialystok.pl), tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1 oraz stronie internetowej szkoły (www.zsg.bialystok.pl).

II WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

1.Komisja wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższa cenę.

2.Oferent może złożyć tylko jedną ofertę cenową na zakup namiotu będącego przedmiotem przetargu.

3.Jezeli uczestnicy przetargu zaoferują tę sama najwyższą cenę, przetarg będzie kontynuowany bezzwłocznie w formie licytacji ustnej z udziałem tych Oferentów, którzy zaoferowali tę sama najwyższą cenę. Oferent wygrywający licytację ustną dokona bezzwłocznie stosownej pisemnej korekty ceny ofertowej na swojej uprzednio złożonej ofercie pisemnej.

4.Oferent zobowiązany jest do uiszczenia zaoferowanej kwoty w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy zgodnie z projektem stanowiącym zał. nr 3 niniejszego ogłoszenia.

5.Wydanie namiotu nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy i przedstawieniu przez Oferenta potwierdzenia wpłaty.

6.Oferent zobowiązany jest do zabrania namiotu w terminie 3 dni od wydania go przez Sprzedającego.

7.Jezeli do zawarcia umowy nie dojdzie z winy Oferenta, zastrzega się możliwość ogłoszenia nowego przetargu, w którym nie może uczestniczyć Oferent, który nie zawarł umowy.

8.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w formie pieniężnej w wysokości 10 % wartości ruchomości tj. 650,-;  które należy wpłacić w terminie do 24.04.2019 roku

  1. a) wadium wnoszone w gotówce należy złożyć w kasie Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Knyszyńskiej 12, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty: w tytule wpłaty należy wpisać: Wadium-sprzedaż namiotu, lub:
  2. b) wadium w formie bezgotówkowej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku PKO S.A. nr 66 1240 1154 1111 0010 3686 1034, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty: w tytule wpłaty należy wpisać: Wadium-sprzedaż namiotu.
  3. c) wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny kupna Oferentowi, który wygra przetarg. Pozostałym Oferentom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu na wskazane w ofercie konto.

9) W przetargu nie mogą uczestniczyć: Dyrektor szkoły, członkowie komisji przetargowej, osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji.

 

III MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć wg formularza ofertowego zgodnie z zał. nr 2 do niniejszego ogłoszenia w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Oferta przetargowa na zakup namiotu”.

Oferty pisemne należy składać w dni robocze w godz. od 800 do 1500 nie później jednak niż do dnia 24.04.2019r. do godz. 1500. W sekretariacie szkoły Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku.

W ofercie należy podać następujące dane oferenta:

-imię i nazwisko lub nazwę firmy,

-adres zamieszkania lub siedzibę firmy,

-NIP,

-oferowana cenę nabycia brutto wyrażoną liczbowo i słownie w złotych,

-numer tel. kontaktowego,

-numer konta bankowego, na który należy zwrócić wadium

Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium.

Otwarcie kopert nastąpi w dniu 25.04.2019 roku o godz. 1000 w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku przy ul. Knyszyńskiej 12.

 

Załączniki do ogłoszenia:

1) Części składowe namiotu

2) Formularz ofertowy

3) Umowa kupna-sprzedaży

4) Regulamin pracy komisji przetargowej

5) Zarządzenie Dyrektora w sprawie powołanie komisji przetargowej

 

Załączniki:

  1. Załącznik 1
  2. Załącznik 2
  3. Załącznik 3
  4. Załącznik 4
  5. Załącznik 5
 
Zdjęcia
  
Zmieniony: Wtorek, 09 Kwiecień 2019 10:30