Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Konkurs Gastronomiczny
Wyszukiwarka
Pomoc materialna dla uczniów 2018 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 31 Sierpień 2018 23:00

Pomoc materialna dla uczniów 2018

STYPENDIUM SZKOLNE 2018

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego.

Szczegółowe informacje na stronie http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/stypendia/stypendia-szkolne.html oraz w pokoju 119 u pedagoga lub psychologa szkolnego

W przypadku uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białystok, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w szkole, do której uczęszcza uczeń.

Stypendium nie przysługuje:

  • uczniom klas zerowych,
  • uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Miasta Białystok.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
2. pełnoletniego ucznia
3. dyrektora szkoły
4. stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.


Kryterium dochodowe:

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019 nie może być wyższa niż kwota 514 zł (netto). Natomiast, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1358) miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne od 1 października 2018r. nie może być wyższa niż kwota 528 zł. Zmianie ulega również kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowy i będzie wynosiła od października br. 308 zł.    

dochody z programu 500+ nie wlicza się do dochodu

 
  • wytyczne / POBIERZ
  • regulamin udzielania pomocy materialnej / POBIERZ
  • wniosek - stypendium szkolne / POBIERZ
  • oświadczenie - stypendium szkolne / POBIERZ
  • klauzula informacyjna / POBIERZ

 

Zmieniony: Piątek, 31 Sierpień 2018 23:13