Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Wyszukiwarka
Pomoc materialna dla uczniów 2017 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 04 Wrzesień 2017 00:00

 

Pomoc materialna dla uczniów 2017

 STYPENDIUM SZKOLNE 2017

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego.

Szczegółowe informacje na stronie http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/stypendia/stypendia-szkolne.html  oraz w pokoju 119 u pedagoga lub psychologa szkolnego

W przypadku uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białystok, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w szkole, do której uczęszcza uczeń.
 
Stypendium nie przysługuje:

  • uczniom klas zerowych,
  • uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Miasta Białystok.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
2. pełnoletniego ucznia
3. dyrektora szkoły
4. stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.


Kryterium dochodowe:

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) tj. 514 zł. (netto) /Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – Dz. U. z 2015 r. poz. 1058/

dochody z programu 500+ nie wlicza się do dochodu

 
  • pełne ogłoszenie na temat stypendium / POBIERZ
  • wniosek - stypendium szkolne / POBIERZ
  • oświadczenie - stypendium szkolne / POBIERZ
  • pouczenie - stypendium szkolne / POBIERZWYPRAWKA SZKOLNA 2017

Dla rodzin uczniów z klas  technikum i zasadniczej szkoły zawodowej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne.
 
Wnioski należy składać do 8 września 2017 roku do pedagoga szkolnego bez względu na miejsce zamieszkania ucznia.

Dofinansowanie do podręczników wynosi w  Technikum 445 zł.
Dofinansowanie do podręczników wynosi w Branżowej Szkole I Stopnia 390 zł.


WSZELKICH DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA PEDAGOG I PSYCHOLOG SZKOLNY

WNIOSKI DO POBRANIA U PEDAGOGA, W KSIĘGOWOŚCI ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY.

 

  • pełne ogłoszenie na temat wyprawki szkolnej / POBIERZ
  • wniosek - wyprawka szkolna - nr 1 / POBIERZ
Zmieniony: Poniedziałek, 04 Wrzesień 2017 22:20