Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Wyszukiwarka
Pedagog szkolny informuje Drukuj Email
Niedziela, 04 Maj 2008 16:14

I. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2

Uczniowie, którzy mają trudności w nauce, mogą zgłaszać się do pedagoga szkolnego, celem rozważenia, czy istnieje potrzeba skonsultowania się ze specjalistami w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2. 

  • OPINIA

W przypadku stwierdzenia specyficznych trudności w nauce (m.in. dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) Poradnia wystawia opinię, która zawiera m.in. zalecenia specjalistów oraz informacje dotyczące udzielania uczniowi pomocy na terenie szkoły.

W zależności od zapisu w opinii, nauczyciel nie bierze pod uwagę przy ocenianiu graficznej poprawności pisma, błędów ortograficznych, trudności w obliczeniach
matematycznych itd.).
 
Posiadanie opinii nie zwalnia uczniów z chodzenia do szkoły i systematycznego przygotowywania się do zajęć.
 
Opinia jest ważna 4 lata od daty jej wystawienia. Po upływie 4 lat należy ponownie udać się do Poradni celem uaktualnienia dokumentu. Uczniowie, którzy chcą ubiegać się dostosowania na egzaminie maturalnym i/lub potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, powinni do końca   września dostarczyć do gabinetu pedagoga opinię (lub zaświadczenie od lekarza specjalisty) z datą:  nie późniejszą niż 30 września roku szkolnego, w którym odbędzie się egzamin i nie wcześniejszą, niż 4 lata wstecz - licząc od daty egzaminu (np. gdyby egzamin miał się odbyć w maju 2010, data wydania opinii powinna być nie wcześniejsza niż kwiecień 2006r. i nie późniejsza niż 30 września 2009r.)
 
  • ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane jest przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną dla uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie. Orzeczenie może być wydane na określony okres czasu lub na czas nieokreślony. Na podstawie orzeczenia dostosowuje się formy i metody do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i możliwości ucznia. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o przyjęcie w określonej placówce do klasy integracyjnej.

W Zespole Szkół Gastronomicznych nie ma oddziałów integracyjnych. 

  • ORZECZENIE O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydawane jest przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną dla uczniów, których stan zdrowia nie pozwala na uczęszczanie do szkoły. W takim wypadku nauczanie może odbywać się w domu ucznia lub w placówce, w której uczeń przebywa. W sporadycznych, uzasadnionych przypadkach, kiedy choroba ucznia pozwala mu na przyjście do szkoły, jednak uniemożliwia funkcjonowanie w systemie klasowo - lekcyjnym, istnieje możliwość zorganizowania nauczania indywidualnego na terenie szkoły.

II.    WNIOSKI O STYPENDIUM

1. Jakie rodzaje stypendiów przysługują uczniom?

Do stypendiów, które są zwykle proponowane uczniom, należą:

    a) stypendium szkolne (Prezydenta Miasta Białegostoku),
    b) stypendium gminne
    c) stypendium Prezesa Rady Ministrów
    d) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
    e) za wybitne osiągnięcia w nauce

2. Jakie trzeba spełniać warunki, by ubiegać się o poszczególne rodzaje stypendiów?

Warunki, które trzeba spełniać, by ubiegać się o dane stypendium, mogą się zmieniać. Nowe wytyczne docierają do szkoły wraz z ofertą stypendium. Oznacza to, że osoby zainteresowane ubieganiem się o dany rodzaj stypendium, nie powinny sugerować się jedynie zasadami z ubiegłych lat ale zgłosić się do pedagoga szkolnego celem uaktualnienia informacji.  Podstawowym warunkiem ubiegania się o dany rodzaj stypendium jest spełnianie kryterium podstawowego, np.: jeśli stypendium jest przeznaczone dla uczniów, którzy osiągają dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, kryterium podstawowym są oceny (nie niższe niż „dobry”), jeżeli stypendium jest przeznaczone dla osób z trudną sytuacją materialną, podstawowym kryterium są niskie dochody i trudna sytuacja finansowa.

a) stypendium szkolne (Prezydenta Miasta Białegostoku),

  • przeznaczone dla uczniów zameldowanych na terenie miasta Białegostoku o stypendium mogą ubiegać się uczniowie z rodzin, w których jest trudna sytuacja materialna

b) stypendium gminne

  • przeznaczone dla uczniów mieszkających poza Białymstokiem, nie zameldowanych na terenie miasta Białegostoku o stypendium mogą ubiegać się uczniowie z rodzin, w których jest trudna sytuacja materialna

3. Jaki jest termin składania wniosków?

Uczniowie ubiegający się o stypendium szkolne lub gminne powinni składać wnioski w nieprzekraczalnym terminie do 15 września roku szkolnego, w którym ubiegają  się o stypendium (np. w roku szkolnym 2007/2008 termin składania wniosków upłynął 15 września 2007r.)
 
Pozostałe rodzaje stypendiów mają różne terminy składnia wniosków – dokładnych informacji udziela pedagog szkolny.

4. Do kogo należy złożyć wniosek?

Wniosek o stypendium szkolne Prezydenta Miasta Białegostoku należy składać do pedagoga szkolnego wraz ze wszystkimi załącznikami i wypełnionym wnioskiem.

Wniosek o stypendium gminne należy pobrać w najbliższym Urzędzie Gminy, tam też należy złożyć wypełniony wniosek, wraz z załączonymi dokumentami.

Szczegółowych informacji na temat innych rodzajów stypendiów udziela pedagog szkolny.

5. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Do podstawowych dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem o stypendium szkolne lub gminne należą:

  • kserokopie legitymacji szkolnej lub zaświadczenie o nauce, wydawane przez szkołę
  • kserokopie dowodów osobistych rodziców a dodatkowo do stypendium szkolnego zaświadczenie o stałym zameldowaniu na terenie Miasta Białystok (wydawane bezpłatnie w Urzędzie Miejskim)
  • zaświadczenie o dochodach – stypendium szkolne:  dochody netto z ostatniego miesiąca, e wszelkich stosunków pracy (jeżeli osoba bezrobotna – zaświadczenie z Urzędu Pracy lub decyzja), przyznane zasiłki (decyzja lub zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie) oraz dofinansowanie do dopłaty mieszkaniowej (jeżeli przyznano taką formę pomocy),
  • stypendium gminne:  zaświadczenie o dochodach uzyskane we właściwym Urzędzie Skarbowym.

Pozostałe stypendia  takie jak Prezesa Rady Ministrów, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, za wybitne osiągnięcia w nauce są realizowane na bieżąco przez cały rok szkolony a wszelkich informacji udziela pedagog szkolny.

Jeżeli mieszkasz na terenie miasta Białegostoku i w twojej rodzinie wydarzyła się jakaś niespodziewana tragedia np. śmierć rodzica, ciężka choroba rodzica lub rodzeństwa może Ci przysługiwać jednorazowo zasiłek szkolny w kwocie około 300zł.
Dokładnych informacji udziela pedagog szkolny.


Zmieniony: Niedziela, 24 Maj 2009 10:38